Alkmaar - 1 - Han Ruder

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alkmaar
Alkmaar kreeg in 1254 van graaf Willem II stadsrechten. Toen het in 1492 deelnam aan de opstand van het kaas- en broodvolk, werd het als straf ontmanteld en verloor voor lange tijd zijn privíleges.
In 1517 had de stad zwaar te lijden onder plunderingen van rond trekkende bendes. (onder leiding van Grote Pier)
Na het beroemde beleg van 1573 werd Alkmaar lid van de toen soevereine staten van Holland.
In de patriottentijd was Alkmaar één van de felste antiprinsgezinde steden. In de 19de eeuw kwamen er uitbreidingen buiten de wallen. Daarbij vielen de oude stadspoorten ten offer aan de uitbreidingen.
BELEG VAN ALKMAAR:
Dit is het keerpunt van de krijgs kansen ten gunste van de opstandige Nederlandse gewesten in de strijd tegen de strafexpeditie's van Alfa. (Die werden uitgevoerd door zijn zoon Don Frederik)
Dit alles gebeurde in het najaar van 1572.
Het openen van de sluizen, waardoor alles om Alkmaar onder water kwam te staan, genoodzaakte de Spanjaarden zich terug te trekken. Dit gebeurde op 8 oktober, zodat in Alkmaar 8 oktober nog steeds een feestdag is,
namelijk: Alkmaars ontzet.


 
 
 

Het wapen en de vlag van Alkmaar.


Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?
Van 't strijden aan de Friese poort.
Voor meer dan zes maal vijfitg jaren?
Voor meer dan zesmaal vijftig jaren,
Toen Spanje's lust naar Hollands bloed.
Beteugeld werd door Alkmaars moed.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen
Dat leert g'uit 's Lands Historie,
Van Alkmaar de Victorie. Dat leert g'uit 's 
Lands Historie van Alkmaar de Victorie. 

De Accijnstoren is gebouwd in 1622. Het was in die tijd tolhuis. (voor de scheepvaart naar het noorden of het zuiden) De Accijns toren is nu het havenkantoor. Vroeger was de bierkade waar de Accijnstoren staat een drukke laad en losplaats voor de binnenvaart.
De oude geveltjes laten dat nog zien.
Het Roode Hert, is een molen waar nog steeds meel wordt gemalen. Er worden verschillende soorten granen vermalen,
in hoofdzaak met behulp van windkracht.

Link naar foto show

 
 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu